Privacy beleid

Miriam Jansen (Tarot Groningen)

 

gevestigd aan Verbindingsweg 3 Veelerveen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@tarot-groningen.nl

Verbindingsweg 3 Veelerveen
06 40039840

Miriam Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Tarot Groningen
Hij/zij is te bereiken via jammejansen@hetnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tarot Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@zelfrealisatiecoach.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tarot Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Tarot Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tarot Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens: 3 jaar
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tarot Groningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tarot Groningen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Tarot Groningen en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@tarot-groningen.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tarot Groningen
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tarot Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tarot-groningen.nl